Online casino Philippines using gcash پروژه های ساختمانی، ما راهکارهای جامعی را برای تحقق پروژه های ساختمانی ارائه می دهیم.

Construction Projects

پروژه های ساختمانی

ما، در سیف بنا فولاد، راهکارهای جامعی را برای تحقق پروژه های عمرانی ارائه می دهیم:

- مدیریت (Management)
- مهندسی و طراحی (Engineering)
- تدارک و خرید (Procurement)
- اجرا (Construction)
- تأمین مالی (Finance)

ما توانمندی حضور مؤثر در انواع پروژه های عمرانی را داریم:

- پروژه های زیربنایی
- پروژه های انبوه سازی
- پروژه های شهری (تفریحی، گردشگری، اماکن ورزشی، مسجد، مصلی، بیمارستان، مرکز خرید و ...)
- پروژه های مسکونی و اداری
- پروژه های مرتفع سازی
- پروژه های کارخانجات صنعتی