Construction Projects

پروژه های ساختمانی

ما، در سیف بنا فولاد، راهکارهای جامعی را برای تحقق پروژه های عمرانی ارائه می دهیم:

- مدیریت (Management)
- مهندسی و طراحی (Engineering)
- تدارک و خرید (Procurement)
- اجرا (Construction)
- تأمین مالی (Finance)

ما توانمندی حضور مؤثر در انواع پروژه های عمرانی را داریم:

- پروژه های زیربنایی
- پروژه های انبوه سازی
- پروژه های شهری (تفریحی، گردشگری، اماکن ورزشی، مسجد، مصلی، بیمارستان، مرکز خرید و ...)
- پروژه های مسکونی و اداری
- پروژه های مرتفع سازی
- پروژه های کارخانجات صنعتی