Online casino Philippines using gcash مدیریت فنی و مهندسی ارائه کننده راهکارهای مناسب در خصوص مشکلات فنی و اجرایی پروژه ها

Technical & Engineering Management

مدیریت فنی و مهندسی

در بخش فنی و مهدسی، طراحی انواع سازه فلزی، ارائه ی راهکارهای مناسب در خصوص مشکلات فنی و اجرایی پروژه و تهیه ی نقشه ها و جزئیات اجرایی صورت می گیرد. هم چنین در بخش کنترل پروژه که زیرمجموعه ی این بخش فعالیت می کند، برآورد زمان بندی و هزینه ی اجرای پروژه ها شامل تدوين ساختار شكست پروژه و تخمین زمان انجام فعاليت‌ها، حجم و نيز وزن هر فعاليت (اعم از وزن ريالي و فيزيكي) انجام شده و نظارت بر اجرای پروژه مطابق با برنامه ی زمان بندی و هزینه ی پیش بینی شده صورت می گیرد.