Online casino Philippines using gcash در بخش مدیریت تولید ، برنامه ریزی تولید و هماهنگی واحد های مختلف تولید انجام میگردد

Production Management

مدیریت تولید

در بخش مدیریت تولید، برنامه ریزی تولید و هماهنگی واحد های مختلف تولید (قطعه زنی، مونتاژ و ...)، همچنین ظرفیت سنجی مستمر تولید شرکت برای تعیین ظرفیت های خالی و بررسی ترتیب و تقدم و تأخر فرآیندها صورت می گیرد. اين بخش كه اصلي ترين ركن واحد تولید مي باشد، از زمان اجراي يك پروژه فعاليت خود را باجمع آوري و طبقه بندي انواع اطلاعات نظير مشخصات فنی، نقشه هاي اجرايي و نحوه و زمان تأمين مصالح مورد نياز با هدف برنامه ريزي دقیق و استفاده ی بهينه از امكانات و منابع آغاز مي كند .