Online casino Philippines using gcash فضاهای تولید سبف بنا فولاد عبارتند از فضاهای کلی کارخانه، سالن تولید و ساختمان اداری کارخانه

Production Areas

فضاهای تولید

ردیف شرح مساحت (مترمربع)
1 فضای کلی کارخانه ۱۰،۰۰۰
2 سالن تولید 5،000
3 بار انداز 1،500
4 انبار و فضای دپوی مصالح 2،500
5 ساختمان اداری کارخانه 750