Online casino Philippines using gcash بخش تحقیق و توسعه به انجام تحقیق پیرامون فعالیت های شرکت و ایده های نو مرتبط با آن می پردازد

R&D

تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه به انجام تحقیق پیرامون فعالیت های شرکت، به کارگیری دانش و ایده های نو و قابل استفاده مرتبط با اهداف سازمان، آفرینش و طراحی راه و روش های جدید، مهندسی مجدد فرآیندها با هدف بهبود و توسعه، پیشنهاد راهکارهای مناسب به منظورافزایش بهره وری نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل و پیشنهاد راهکارهای فنی مناسب به منظور بالا بردن بهره وری در اجرا (بالا بردن سرعت و کیفیت اجرا و ...) و برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با شرکت های داخلی و خارجی مرتبط به منظور دریافت دانش فنی و نهادینه ساختن آن درسازمان می پردازد.